Återfallsprevention vid beroendesyndrom.

RPK:s behandlingsinsatser för personer med missbruk/beroende som diagnos.

Grunden i allt behandlingsarbete är, att patienten har/får en snar och adekvat diagnos. Samtliga patienter, som kommer till RPK, försöker man därför ge en väl genomtänkt diagnos i så nära anslutning till ankomsten till kliniken som möjligt.

Den kognitiva inriktning i behandlingsarbetet, som generellt genomsyrar klinikens behandlingsfilosofi, genomsyrar även behandlingsarbetet när det gäller missbruk och beroende.

Återfallspreventionsprogrammet är ett individuellt kortidsprogram. Som i första hand riktar sig till patienter med problembeteenden av missbruks- och/eller beroendekaraktär och som innefattar ex. alkohol, narkotika. Till målgruppen för missbruk/beroendebehandlingen

 hör de patienter som behöver hjälp och stöd med att bryta ett problembeteende som är av missbruks- och/eller beroendekaraktär och som innefattar ex. alkohol eller narkotika.

ÅP-programmet är KBT- och manualbaserat och bedrivs av avdelningspersonal med adekvat utbildning.

Under kursen i återfallsprevention kartlägger patienten bland annat sina risksituationer för återfall, konsekvenserna av sitt problembeteende och övar också praktiskt nya sociala färdigheter som förhoppningsvis kan bli mer fungerande alternativ till problembeteendet

Kursen bedrivs individuellt.