Gruppbehandling: IMR

Illness Management and Recovery

IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig hantera svåra saker på ett nytt sätt, kan man minska sina besvär och öppna upp för nya möjligheter i livet. IMR står för Illness Management and Recovery, eller sjukdomshantering och återhämtning på svenska. I IMR-programmet får deltagaren stöd att formulera egna mål som känns meningsfulla. Målen ska vara valda av deltagaren själv och utgår från personens egen definition av återhämtning. Det kan till exempel handla om att kunna leva ett mer socialt liv eller att få ett arbete. Man arbetar sedan i grupp eller enskilt för att öka möjligheterna att nå målen. Genom att arbetet hela tiden utgår från mål som är meningsfulla för deltagaren, blir motivationen oftast större än om målen formulerats av någon annan, exempelvis sjukvårdspersonal. IMR-programmet bygger på tanken att den som har en psykisk sjukdom inte ska sänka sina förväntningar på livet eller skyddas från livets utmaningar. Istället är de egna målen drivkraften för att lära sig hantera sjukdomen på bästa sätt. Begreppet återhämtning ger hopp om att positiv förändring är möjligt.

Från PsykosR.se

Kliniken har ett IMR program som är anpassat till patienter som inom vårdas inom Rättspsykiatrin. Programmet är omfattande och innefattar 40 gruppträffar. IMR behandlingen drivs av särskilt utbildad avdelningspersonal som får handledning av psykolog varje vecka. Programmet utvärderas systematiskt.