Vårdavdelning 96

avd96

Telefonnummer 060-18 39 66

Avdelning 96 har 13 platser fördelade på två enheter där både män och kvinnor vårdas enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Avdelningen är belägen på klinikens entréplan och disponerar över två rymliga flyglar med ljusa och öppna utrymmen. Här finns tillgång till TV, spel, böcker, pingisbord, matplats för gemensamma måltider och tvättstuga. Patienterna har eget badrum med egen toalett och dusch. Promenadgård finns i anslutning till båda sidorna på avdelningen.

På avdelningen utgår vården från patientens individuella vårdplan. Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Utifrån detta lägger patientens kontaktpersoner, tillsammans med patienten, upp ett veckoschema, med aktiviteter som är anpassade för individen och dennes utveckling. Alla patienter har tre kontaktpersoner. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med patient de kommande aktiviteterna och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, fysisk träning och veckosamtal. Veckosamtal genomförs utifrån olika teman, till exempel patientens livsberättelse, skolgång, socialt nätverk, brottspreventionsarbete och framtid. Regelbundet görs också olika bedömningar och skattningar för att kontaktpersonerna tillsammans med patienten ska arbeta mot gemensamma mål. På avdelningen har vi också bingokvällar, avdelningsträffar mm. Avdelningsträffar genomförs med regelbundenhet i ett gemensamt forum för diskussion samt för att främja känsla av delaktighet och gemenskap.

När patienten lämnar avdelningen för att vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner denne haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna bostaden. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.
Avdelning 96 har 21 tjänster fördelade på sjuksköterskor och skötare, varav en är enhetschef och en är samordnare. Avdelningen har en utslussningsanvarig med det övergripande ansvaret för de patienter som är på väg ut till, eller redan befinner sig i, öppnare vårdformer. Personalen som arbetar på avdelningen är blandat män och kvinnor i olika åldrar som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet.