Vårdavdelning 95

Telefonnummer 060-18 39 65
Avdelning 95 har 13 vårdplatser där kvinnor och män vårdas antingen enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning, eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Avdelningen är uppdelad i två delar där de som vårdas enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning förfogar över hälften av platserna.

Avdelningen är belägen på klinikens översta plan och disponerar över två rymliga flyglar med ljusa och öppna utrymmen. Här finns tillgång till matplats för gemensamma måltider, TV, spel, böcker, pingisbord och tvättstuga. Patienterna har egna badrum med toalett och dusch. Promenadgård finns i anslutning till båda sidorna på avdelningen.

På avdelningen utgår vården från patientens individuella vårdplan. Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Utifrån detta lägger patientens kontaktpersoner, tillsammans med patienten, upp ett veckoschema, med aktiviteter som är anpassade för individen och dennes utveckling. Alla patienter har minst tre kontaktpersoner. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med patient de kommande aktiviteterna och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, fysisk träning och veckosamtal. Veckosamtal genomförs utifrån olika teman, till exempel patientens livsberättelse, skolgång, socialt nätverk, brottspreventionsarbete och framtid. Regelbundet görs också olika bedömningar och skattningar för att kontaktpersonerna tillsammans med patienten ska arbeta mot gemensamma mål.
När patienten lämnar avdelningen för att vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner denne haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna bostaden. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.

Avdelningen har sammanlagt 21 tjänster fördelade på sjuksköterskor och skötare, en enhetschef och en samordnade. Avdelningen har en utslussningsanvarig med det övergripande ansvaret för de patienter som är på väg ut till, eller redan befinner sig i, öppnare vårdformer. Personalen som arbetar på avdelningen är blandat män och kvinnor i olika åldrar som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet.