Vårdavdelning 93

avd93Vid intagning av nya patienter är avdelning 93:s intagsenhet, tfn 060-18 39 63,  patientens första kontakt med kliniken. Avdelning 93 är uppdelad i två enheter: En intagsenhet som består av 6 vårdplatser och 2 rum för särskild avskiljning samt en vårdenhet bestående av 8 vårdplatser.

Inriktning
Intagningsavdelningen är en välstrukturerad avdelning anpassad för nyinkomna patienter men även för utåtagerande oroliga patienter med hög riskprofil. Intagningsavdelningen är också en gemensam resurs för kliniken dit patienter kan tillfälligt avhysas om de har skadat eller riskerar att skada sig själv eller andra. På enheten finns även möjlighet att avskilja patienter i särskilt dåligt psykiskt skick i för ändamålet särskilt anpassade rum, där de erbjuds särskilt hög tillsyn.

Intagningsförfarandet följer fastlagda rutiner, där det är särskilt viktigt att patienten upplever trygghet i sin miljö, att han/hon informeras om vårdens förutsättningar, samt att så stort underlag för uppdragets genomförande som möjligt inhämtas. Målsättningen är alltid att patienten så snart hans tillstånd tillåter skall överföras till annan för patientens problematik särskild anpassad avdelning på kliniken.

Avd 93:s vårdavdelning är en allvårdsavdelning, patientarbetet på vårdavdelningen utgår från patientens individuella vårdplan. Utifrån denna lägger patientens kontaktpersoner, tillsammans med patienten, upp ett veckoschema, med de vårdaktiviteter som är lämpade för individen.

Personal
Avdelningen har en enhetschef och en sektionsledare samt nio sjuksköterskor och tjugo skötare.

Avdelningsmiljö
Avdelning 93 är belägen på klinikens nedersta plan och både intags och vårdavdelning har rymliga öppna lokaler väl anpassade för det vårdbehov patienterna behöver. I dagrummen finns moderna ergonomiskt formade möbler. Det finns också tillgång till telefon, TV, böcker, spel etc. I tvättstugan kan patienterna boka tid för att tvätta sina egna kläder, de patienter som har sjukhuskläder eller inte kan får givetvis hjälp med detta.