Vårdavdelning 92

Telefonnummer 060-18 39 78

Avdelning 92 är rättspsykiatriska regionklinikens minsta avdelning med sina åtta vårdplatser.
Avdelningen är belägen i klinikbyggnadens suterrängplan och har en egen promenadgård i direkt anslutning till avdelningens dagrum. Planlösningen är ljus och öppen, vilket skapar en trivsam vårdmiljö utan att göra avkall på inre och yttre säkerhet. Patientrummen är rymliga med egen dusch och toalett. På avdelningen finns tillgång till dagrum med TV, filmer, böcker, spel och telefon. Det finns en tvättstuga där patienterna själva kan tvätta.

Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Alla patienter har två kontaktpersoner att tillgå samt en sjuksköterska i sin kontaktmannagrupp. Tillsammans gör personal och patient varje vecka ett veckoschema, där veckans aktiviteter planeras in med allt från skattningar och bedömningar till veckosamtal och ärenden. Detta för att personal och patient skall arbeta mot gemensamma mål. Under veckosamtalet samtalar patient och personal strukturerat kring olika teman där patienten har behov av stöd. Flertalet av patienterna på avdelningen har aktiviteter under dagen som syftar till att förbereda inför utskrivning från kliniken. Här vårdas både kvinnor och män enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

När patienten lämnar avdelningen för att vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner denne haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna bostaden. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.
På avdelningen finns 14 tjänster fördelade på sjuksköterskor och skötare, inklusive enhetschef och samordnare. Avdelningen har en personal som är utslussningsansvarig för de patienter som är på väg ut till, eller redan befinner sig i, öppnare vårdformer. Personalen som arbetar på avdelningen är blandat män och kvinnor i olika åldrar som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet.