Anhörigbesök

Patienternas vänner och anhöriga ses i regel som resurser i behandlingsarbetet. Vi ser därför gärna att anhöriga medverkar i arbetet med upprättandet av vårdplan. Anhöriga kan i många fall även ha en viktig roll som ett stöd för patienten under vårdtiden.

Vid påbörjad vård inbjuds nära anhöriga till kliniken för att informeras om de olika förutsättningar, som klinikens uppdrag innebär. Syftet med att inbjuda nära anhöriga är också att ge dessa möjligheter att bidra med för vården värdefull information och viktiga synpunkter. Resa och övernattning för ett sådant första besök av anhöriga bekostas då av kliniken.

Vid nära väns eller anhörigs besök på kliniken förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra patienternas integritet och säkerhet. Således måste ett besök till en inneliggande patient vara planerat och först diskuteras i vårdteamet och godkännas av vederbörande överläkare. För att komma överens om lämplig tidpunkt för besök till patienten tar man kontakt med avdelningschefen för den avdelning där patienten vistas eller med patientens kontaktman.

Besökare till kliniken måste vara beredda på, att klinikens säkerhet förutsätter vissa regler och rutiner. Exempelvis tillåts ej införande av alkohol, droger eller föremål, som kan användas så att någon kommer till skada. Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall har en säkerhetsentré vilket innebär särskilda rutiner vid inpassering för både besökare och personal. Vid ditt besök kommer personal i säkerhetsentrén lotsa dig genom säkerhetskontrollen och vi kommer att ta emot dig i entréhallen.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DITT BESÖK

Samtliga besökare ska registreras innan ankomst och till det behöver vi ditt namn och personnummer. Dina tillhörigheter kommer gå igenom röntgen och du genom larmbåge så tänk på att bara ta med det som är nödvändigt inför besöket. Låsbara skåp finns för föremål som inte ska tas med in.Om
man har någon typ av metallimplantat ska intyg på detta finnas med vid besök till kliniken för att kunna visas upp vid inpasseringen.

Besökande förutsätts respektera dessa regler och medverka till att säkerhet och ordning upprätthålls.

Närståendebroschyr
Information till patient och närstående – engelska
Information till patient och närstående – arabiska
Information till patient och närstående – dari
Information till patient och närstående – somaliska