Fysioterapeut

Verksamheten riktar sig mot alla avdelningar. Kontakt initieras via remiss från kontaktperson och/eller läkare. En individuell bedömning görs. Utifrån den utformas en behandlings- och åtgärdsplan tillsammans med patienten och kontaktpersonerna. Den problematik som fokuseras på är:
– Fysisk inaktivitet
– Nedsatt kroppsuppfattning
– Ortopediska åkommor

Åtgärder
Fysisk inaktivitet: Till exempel bedömning av prestationsförmåga, motiverande samtal, utformning av träningsprogram, FaR® (Fysisk aktivitet på Recept). Grupp/stationsträning erbjuds 1 gång per vecka

Nedsatt kroppsuppfattning: Till exempel bedömning av kroppsuppfattning, ökad medvetenhet om kroppen och dess signaler, träning av basal kroppskännedom.

Ortopediska åkommor: Till exempel bedömning av besvär, ge en tänkbar förklaring, råd om förhållningssätt, träningsprogram.

Nära samarbete med personalen är ofta en viktig del för att patienten skall bibehålla sin motivation till förändring och nå sitt mål.

Ett mer strukturerat arbetssätt med syfte att öka hälsan hos klinikens patienter är under utveckling.