Arbetsterapeut

På Kliniken finns två arbetsterapeuter som arbetar på remissuppdrag.
Arbetsterapeutens arbetsområde är att utreda och kartlägga patientens förmåga att kunna utföra aktiviteter i sin vardag, inom interventionsområdena personlig vård, arbete/skola, boende och fritid.

Det är inte alltid så enkelt att diagnoser avgör vad de psykiska (och fysiska) funktionshindren ger patienten för aktivitetsbegränsningar i vardagen. Därför genomför arbetsterapeuten alltid en kartläggning kring vilka styrkor och svagheter patienten har i sitt aktivitetsutförande genom intervju, bedömning i aktiviteter samt även i vissa fall funktionsbedömningar. Det finns flera faktorer som avgör patientens aktivitetsförmåga, till exempel inlärningsförmåga, aktivitetshistoria, livsvillkor, hur omgivningen ser ut och så vidare, vilket man naturligtvis måste tas hänsyn till.

Kartläggningen av aktivitetsförmågan är grunden för fortsatta arbetsterapeutiska insatser. De arbetsterapeutiska insatserna kan bland annat innebära aktivitetsträning i inlärnings- och kompensatoriskt syfte. Det kan även innebära utprovning av till exempel kognitiva hjälpmedel för att underlätta tidsuppfattning och förmåga att planera och strukturera.

Målsättningen med de arbetsterapeutiska insatserna är att ge patienten de verktyg han/hon behöver för att kunna vara så självständig som möjligt samt kunna ge en vägledning i vad för stödinsatser som patienten behöver. Av den anledningen är den arbetsterapeutiska kartläggningen till god hjälp vid planerad förflyttning/utslussning så att rätt stödinsats skall kunna ges enligt till exempel LSS.