Samverkan med andra aktörer

Kliniken tar emot patienter från hela landet på remiss från olika länsenheter, alternativt från kriminalvårdsanstalt. Vanligen återförs klinikfärdig patient till sitt hemlandsting för vidare rehabilitering. Därför är det viktigt med en fortlöpande dialog mellan uppdragsgivare och behandlande enhet.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har fastställda rutiner för kontinuerlig behandlingsuppföljning och information till sina uppdragsgivare. Utöver telefonkontakter ska företrädare för remitterande sjukvärdsinrättning personligen inbjudas till kliniken för fortlöpande genomgång av uppdragets genomförande.

Då vissa av klinikens patienter har gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott i sin närmiljö är den s.k. närhetsprincipen inte alltid att föredra. Långa geografiska avstånd ställer höga krav på fungerande kommunikation och samverkan med regionvårdens avnämare, t.ex. allmänpsykiatrin, andra vårdgivare och socialtjänsten.

De patienter som befinner sig på permission intill tiden för nästa vårdprövning vårdas ofta på vård-/behandlingshem. Dessa vårdenheter rapporterar månatligen till kliniken vårdens fortskridande på speciell blankett under rubriken Vården > Kundinformation > patientrapport