Utvecklingsarbete vid RPK

Kvalitet

Vid Rättspsykiatriska Regionkliniken är kvalitetsarbetet högprioriterat. Målsättningen är att kliniken före 2010 års utgång skall vara certifieringsklar enligt ISO 9001:2000. Systemet avser identifiera verksamhetens huvudprocesser och förbättringsutrymmen, uppsätta och utvärdera kvalitetsmål, ge vägledning och hantera avvikelser. En projektgrupp med bred yrkesrepresentation arbetar på ledningens uppdrag för att utveckla och förbättra vårdens förutsättningar. En ny, användarvänlig processkarta med länkade instruktioner och rutiner har framtagits och ersätter tidigare lokala instruktioner från och med augusti 2009. Interna revisorer är utsedda och utbildade för sitt uppdrag.

IT

Sedan 1997 har kliniken arbetat med att föra och arkivera alltmer av vårddokumentation och administrativ dokumentation med hjälp av datorteknik. Vi började i blygsam skala med en dator per vårdavdelning och några mer eller mindre kollektiva datorer på administrativa avdelningen. Efter inflyttningen i vår nybyggda klinik under november månad 2001, har varje vårdavdelning tillgång till 3–5 datorer (antalet beroende på avdelningens storlek). Totalt är ca 45 datorer anslutna till vårt intranät.

Incitamentet till att bygga ut vårt nätverk i den omfattning som det har idag, var från början det program för omvårdnadsdokumentation, som vi sedan 1997använder oss av. Detta program har vi under hösten 2002 uppdaterat till ett ännu säkrare och mer professionellt verktyg för våra syften.

Klinikens datautvecklings- och datasäkerhetsgrupp (DUG) har under de fyra år den funnits ansvarat för och styrt klinikens datautveckling. I DUG ingår fem personer med mycket olika kunskap om datorer och datateknik. Gruppen har försökt att hela tiden ligga i frontlinjen när det gäller datautvecklingen i allmänhet inom landstinget – samtidigt som gruppen lagt sig vinn om att ta till sig all den feedback, som hela tiden kommer från intresserade datoranvändare inom kliniken. Ett gott dator-samarbete inom kliniken har bidragit till att göra datorerna till de begripliga redskap i det dagliga vårdarbetet, som de i realiteten är idag.

IT-utvecklingen är nära kopplad till övrig utveckling på kliniken. Då man står inför att introducera en ny rutin för exempelvis riskbedömning eller funktionsbedömning, medicinhantering eller bilbokning, eftervård eller kvalitetssäkring, så ställer vi oss då också frågan ifall dessa nya rutiner kan effektiviseras ytterligare med hjälp av IT.