Riskbedömningar

Enligt lagen om rättspsykiatrisk vård skall förvaltningsrätt och/eller kammarrätt i sin bedömning vid en utskrivningsprövning ta hänsyn till risken för återfall i ny brottslighet av allvarligt slag. Utöver detta är det klinikens uttalade policy att alla aktörer inom den rättspsykiatriska vården har rätt till, och tjänar på, att det görs så bra riskbedömningar som möjligt. Detta gäller såväl olika myndigheter inom och utom rättsväsendet, (potentiella) brottsoffer, personal, som patienterna själva. Stora krav ställs således på att klinikens medarbetare kan ställa ett så fullgott beslutsunderlag som möjligt dels till domstols förfogande inför utskrivningsprövningar, dels som underlag för klinikens egen vårdplanering. Kliniken arbetar härvidlag med vetenskapligt utvärderade instrument som grund för dessa bedömningar (exempelvis HCR-20, PCL, SARA och SVR-20).

Riskbedömningarna, som är utförliga och tidskrävande till sin karaktär, utförs kontinuerligt inför varje länsrättsprövning av särskilt utbildade team, vilka rapporterar sina resultat till den behandlingsansvarige läkaren, som i sin tur väger samman dessa resultat med sin medicinska bedömning. För närvarande utförs cirka 200 fullständiga riskbedömningar årligen vid kliniken.