Utslussning och öppenvård

Kliniken har en mångårig erfarenhet av att slussa ut patienter från den slutna vården. Att slussa ut en patient i samhället under pågående tvångsvård ställer stora krav på en balans mellan integritetskränkande åtgärder och området samhällsskydd.

I utslussningen strävar RPK efter att i ett tidigt skede fånga upp berörda aktörer för att på så sätt kunna påbörja en planering som är långsiktig och genomarbetad. Inom den egna verksamheten finns förutom omvårdnadspersonal även till exempel psykologer, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast att tillgå. Klinikens utslussningsgrupp, som har det övergripande ansvaret, består av en kurator, en psykiatrisjuksköterska samt en specialisthandläggare. På varje avdelning finns minst en utslussningsansvarig. I uppdraget som utslussningsansvarig ingår att ha fördjupade kunskaper i utslussningsprocessen och fungera som spindeln i nätet.

Patienten fortsätter att tillhöra sin hemavdelning även under den öppna vården. Patienten har kvar sina kontaktpersoner och andra vårdkontakter på avdelningen. Den behandlande läkaren är den som även fortsättningsvis fattar beslut kring vården av patienten.

Rättspsykiatrins patienter har ofta långa vårdtider inom den slutna vården. Steget ut till ett boende utanför den slutna vården kan kännas stort och upplevas överväldigande. Utslussningsgruppens uppgift, tillsammans med teamet runt patienten är att efter en, individuell, bedömning hitta balansen mellan omsorg, eget ansvar och ingripande åtgärder.

Klinikens målsättning är att patienten ska kunna slussas ut i samhället i sin egen takt där beaktandet av samhällsskydd är i ständigt fokus. Patienten aktualiseras för öppenvård genom remiss till utslussningsgruppen. Som ett första steg i processen tas kontakt med patientens hemlandsting.När patienten anses redo att lämna den slutna vården kan det ske på tre olika sätt. Patienten återgår till hemlandstinget, patienten blir definitivt utskriven eller överförs till öppen vårdform. Överföring till den öppna vårdformen sker efter beslut i förvaltningsrätten.

RPK har utformat en mall som används vid de samordnade vårdplaneringarna. RPKs mall för samordnad vårdplanering uppfyller de lagkrav som finns på området. Patientens synpunkter och önskemål är central i planeringen. Situationen kring rättspsykiatrins patienter är ofta komplex med exempelvis psykisk sjukdom, missbruk och bristande nätverk.

En genomtänkt och heltäckande planering är viktig för att patienten skall ges optimala förutsättningarna, att i sin egen takt hitta sin plats i samhället. Insatser som patienten anses behöva från kommunen kan endast komma till stånd efter ansökan av patienten själv eller dennes legale företrädare. Kommunala insatser kan bara ges om patienten tar emot dessa frivilligt. En samordnad vårdplan är en förutsättning för att förvaltningsrätten ska kunna fatta beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård.