Utslussning/eftervård

Kliniken har en mångårig erfarenhet av att slussa ut patienter från den slutna vården. Att slussa ut en patient i samhället under pågående tvångsvård ställer stora krav på en balans mellan integritetskränkande åtgärder och området samhällsskydd.

I utslussningen strävar RPK efter att i ett tidigt skede fånga upp berörda aktörer för att på så sätt kunna påbörja en planering som är långsiktig och genomarbetad. Inom den egna verksamheten finns till exempel psykologer, arbetsterapeut och sjukgymnast att tillgå. Klinikens utslussningsgrupp består av två kuratorer och en sjuksköterska. På varje avdelning finns en utslussningsansvarig som har fördjupade kunskaper i utslussnings-processen.

Rättspsykiatrins patienter har ofta långa vårdtider inom den slutna vården. Steget ut till att annat boende känns ofta stort och kan upplevas överväldigande. Utslussningsgruppens uppgift, tillsammans med teamet runt patienten är att efter en, individuell, bedömning hitta balansen mellan omsorg, eget ansvar och ingripande åtgärder.

Klinikens målsättning är att patienten skall kunna slussas ut i samhället i sin egen takt där beaktandet av samhällsskydd är i ständigt fokus. Patienten aktualiseras genom remiss till utslussningsgruppen. Som ett första steg i processen tas kontakt med patientens hemlandsting.

När patienten anses redo att lämna den slutna vården kan det ske på tre olika sätt. Patienten återgår till hemlandstinget, patienten blir definitivt utskriven eller överförs till öppen vårdform. Överföring till den öppna vårdformen sker efter beslut i förvaltningsrätten.

RPK har utformat en mall som används vid de samordnade vårdplaneringarna . Denna mall uppfyller även kraven för individuell plan enligt socialtjänstlagen. Patientens synpunkter och önskemål är central i planeringen. En komplex väv av exempelvis psykisk sjukdom, missbruk och bristande nätverk är vanlig när det gäller rättspsykiatrins patienter.

En noggrann och genomtänkt planering är viktig för att patienten skall ges optimala förutsättningarna, att i sin egen takt hitta sin plats i samhället. Insatser som patienten anses behöva från kommunen kan endast komma till stånd efter ansökan av patienten själv eller dennes legale företrädare. Kommunala insatser kan bara ges om patienten tar emot dessa frivilligt. En samordnad vårdplan är en förutsättning för att förvaltningsrätten skall kunna fatta beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård.