Psykoterapi

Psykoterapi kan för många patienter vara en viktig behandlingsmetod för att lära sig förstå och bearbeta och förändra känslor, reaktionsmönster och beteenden. För vissa människor är det viktigt att nå insikt och förståelse för att härigenom kunna förändra ett dysfunktionellt känslomönster eller tanke- och reaktionsmönster. För andra däremot är det mera adekvat med direkta symtominriktade psykoterapeutiska metoder. En viktig grundförutsättning för ett positivt utfall av psykoterapeutisk behandlig är att patienten är motiverad. Därför görs alltid en bedömning av – bland annat – patientens motivationsgrad varje gång denne efterfrågar psykoterapi eller de gånger någon annan rekommenderar psykoterapeutiska insatser.

Förutom psykoterapeutisk behandling svarar psykologerna även för handledningsinsatser gentemot avdelningspersonal. Denna handledning kan då ges i form av regelbundna insatser, där man återkommande dryftar problemställningar kring patienter eller kring egna reaktioner och förhållningssätt. Handledningen kan även handla om mer tillfälliga insatser, t ex när vårdavdelningen eller någon personal behöver hjälp och rådgivning ”utifrån”. Handledning kan bedrivas individuellt, men sker för det mesta i gruppform.