Psykoligisk behandling

Den vårdande rättspsykiatrin har som uppdrag att diagnosticera, behandla, rehabilitera/habilitera och följa upp psykiskt störa lagöverträdare. Vi ska erbjuda våra patienter en högspecialiserad vård väl anpassad efter patienternas behov, och minska risken för återfall i brott av allvarligt slag.

Psykologisk behandling

Klinikens psykologer erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling enligt

¤ Psykodynamisk/relationell och mentaliseringsbaserad metod för affektiva tillstånd, personlighetssyndrom och trauma

¤ Kognitiv beteendeterapi för t.ex. kvarvarande symtom vid Schizofreni (CBTp), beroende, trauma (PE) eller emotionellt instabil personlighetsstörning (DBT)

¤ Motiverande interventioner (MI/MET)

¤ Krisintervention med fokus på begriplighet och sammanhang

¤ Psykopedagogiska och vägledande interventioner kopplat till utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, psykos och/eller förvärvade hjärnskador

Psykologisk funktionsutredning

Evidensbaserad psykologisk funktionsutredning i samarbete med patient och signifikant vårdpersonal för bedömning av kognitiv- social- personlighetsmässig och adaptiv funktion, förutsättningar för behandling, stödbehov, rekommendationer och diagnostik.

Vid behov även utvärdering och revidering av rekommendationer inför planering av utslussning.