Brottskartläggning

Patienter som dömts för brott skall i möjligaste mån genomgå riktade behandlingsinsatser i syfte att förhindra återfall. Kliniken har framtagit en modell för brottsprevention som bygger på att arbeta med attityder och värderingar. Arbetet är pedagogiskt upplagt och manualbaserat med en rad olika övningar, anpassade efter patienternas olika förutsättningar. Patientens kontaktpersoner genomför arbetet efter rondbeslut. Dokumentation och avrapportering sker fortlöpande, och fullgjort brottspreventionsarbete sammanfattas i ett yttrande i patient­journalen. Syftet med brottspreventionsarbetet är att genom riktade insatser:

  • Förbättra patientens förutsättningar att inte hamna i liknande (brottsutlösande) situationer i framtiden.
  • Hjälpa patienten att bättre kunna förutse risksituationer för återfall i brott.
  • Fokusera på individens kända riskfaktorer.
  • Hjälpa patienten att bättre kunna välja alternativa lösningar i olika situationer/-konflikter.
  • Bidra till ökad kunskap och förståelse för konsekvenser av brott.
  • Bidra till att patienten försonas med sina handlingar för att uppnå relativ sinnesro. Genom att minska laddningen i ångest, skuld och skam förväntas risken för krisutlösta handlingsmönster och riskbeteenden minska.

Efter fullgjort brottspreventionsarbete beslutas vid rond om fördjupad brottsbearbetning.

Brottsbearbetning

Brottsbearbetning utförs av klinikens psykologer och har till syfte att genom fördjupad analys och bearbetning konfrontera patienten med hans eller hennes brottshandlingar. Med detta förväntas patienten uppnå försoning och förståelse som bidrar till insikter, ifrågasättande och nyorientering. Till hjälp kan psykologen använda aktmaterial som t ex domar, förundersök­ningsmaterial, rättspsykiatriska utredningar m.m.