Vårdavdelning 98

Telefonnummer 060-14 97 65

Avdelning 98 är lokaliserad på näst översta planet i Sundsvalls sjukhus, hiss 8, våning 6. På avdelning 98 vårdas både kvinnliga och manliga patienter enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Patientrummen är ljusa, rymliga och lokalerna är ombyggda och anpassade för rättspsykiatrisk verksamhet. Patientrummen har utsikt mot naturmiljö eller Sundsvalls stad. Här finns ett allrum med bland annat TV och pingisbord. I köket finns matplatser för gemensamma måltider.

På avdelningen utgår vården från patientens individuella vårdplan. Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Utifrån detta lägger patientens kontaktpersoner, tillsammans med patienten, upp ett veckoschema, med aktiviteter som är anpassade för individen och dennes utveckling. Alla patienter har tre kontaktpersoner. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med patient de kommande aktiviteterna och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, fysisk träning och veckosamtal. Veckosamtal genomförs utifrån olika teman, till exempel patientens livsberättelse, skolgång, socialt nätverk, brottspreventionsarbete och framtid. Regelbundet görs också olika bedömningar och skattningar för att kontaktpersonerna tillsammans med patienten ska arbeta mot gemensamma mål.

När patienten lämnar avdelningen för att vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner denne haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna bostaden. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.

Avdelningen har 21 tjänster, inklusive enhetschef och samordnare, fördelade på sjuksköterskor och skötare. Avdelningen har en utslussningsanvarig med det övergripande ansvaret för de patienter som är på väg ut till, eller redan befinner sig i, öppnare vårdformer. Personalen som arbetar på avdelningen är blandat män och kvinnor i olika åldrar som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet.