Vårdavdelning 97

Telefonnummer 060-18 07 00

Avdelning 97 har 15 vårdplatser där både män och kvinnor vårdas enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelningen ligger på översta planet i Sundsvalls sjukhus. Patientrummen är ljusa och rymliga och lokalerna är ombyggda och anpassade för rättspsykiatrisk vård. På avdelningen finns ett stort dagrum med möjlighet att spela spel, titta på tv, spela pingis samt äta gemensamma måltider.

Patientrummen har utsikt mot naturmiljö eller Sundsvalls stad. På avdelningen utgår vården från patientens individuella vårdplan. Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Utifrån detta lägger patientens kontaktpersoner, tillsammans med patienten, upp ett veckoschema med aktiviteter som är anpassade för individen och dennes utveckling. Alla patienter har tre kontaktpersoner. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med patient de kommande aktiviteterna och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, fysisk träning och veckosamtal. Veckosamtal genomförs utifrån olika teman, till exempel patientens livsberättelse, skolgång, socialt nätverk, brottspreventionsarbete och framtid. Regelbundet görs också olika bedömningar och skattningar för att kontaktpersonerna tillsammans med patienten ska arbeta mot gemensamma mål.

Då många av patienterna på avdelningen har friförmåner ger detta en god möjlighet att anordna organiserade aktiviteter utanför avdelningen. Detta sker såväl gruppvis som individuellt. Patienten får på så sätt träna sina sociala färdigheter samtidigt som kontakten mellan patienten och kontaktpersonen fördjupas.

När patienten lämnar avdelningen för att vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner denne haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna bostaden. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.

Avdelningen har sammanlagt 21 tjänster fördelade på sjuksköterskor och skötare, inklusive enhetschef och samordnare. Avdelningen har en utslussningsanvarig med det övergripande ansvaret för de patienter som är på väg ut till, eller redan befinner sig i, öppnare vårdformer. Personalen som arbetar på avdelningen är blandat män och kvinnor i olika åldrar som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet.