Vårdavdelning 97

Avdelning 97 , tfn 060-18 07 00, har 15 vårdplatser och här vårdas både män och kvinnor. Avdelningens profil är av allvårdskaraktär med en patientgrupp som till stor del har friförmåner. Detta ger möjlighet till ett arbetssätt med mycket aktiviteter utanför avdelningen. Det dagliga arbetet består till stor del av kognitiva samtal och social träning.

Inriktning
Avdelning 97  är en allvårdsavdelning och arbetet sker utifrån kontaktmannaskap där varje patient har tre kontaktpersoner, varav en sjuksköterska och två skötare. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med sin patient kommande aktiviteter och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, utflykter, fysisk träning och veckosamtal. Syftet med detta är att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet för patienten. Kontaktpersonerna har varje vecka ett veckosamtal med sin patient, samtalet förs utifrån ett givet tema och med en kognitiv struktur.

Då många av patienterna på avdelningen har friförmåner ger detta en god möjlighet att anordna organiserade aktiviteter utanför avdelningen. Detta sker såväl gruppvis som individuellt, exempel på aktiviteter som anordnas är fiskeresor och grillning. Patienten får på så sätt träna sina sociala färdigheter samtidigt som kontakten mellan patienten och kontaktpersonen fördjupas. På avdelningen finns möjligheter till rekreation och kontaktskapande aktiviteter i form av pingisbord, sällskapsspel samt kortspel.

När patienten permitteras från avdelningen och vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner man haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna lägenheten. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.

Personal
Avdelningen har sammanlagt 21 tjänster inklusive enhetschef, varav sju är sjuksköterskor och fjorton skötare.

Avdelningsmiljö
Avdelning 97  ligger på översta planet i Sundsvalls sjukhus. Patientrummen är ljusa, rymliga och lokalerna är ombyggda och anpassade för att passa rättspsykiatrisk verksamhet. På avdelningen finns ett stort dagrum med möjlighet att spela spel, titta på tv, spela pingis samt äta mat. Patientrummen har en vacker utsikt mot naturmiljö eller Sundsvalls stad.