Vårdavdelning 96

avd96

Avdelning 96, tfn 060-18 39 66, är en rättspsykiatrisk allvårdsavdelning för både män och kvinnor med sammanlagt 12 vårdplatser. Avdelningen är uppdelad på två separata enheter med sex vårdplatser på varje enhet. Enheten består av sex platser avsedda för personer med restriktioner, gällande elektronisk kommunikation. Hos oss vårdas dömda patienter, LRV med särskild utskrivningsprövning. Personalen som arbetar på avdelningen är blandat män och kvinnor i olika åldrar där vi kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet.

Avdelningens inriktning
Avdelningens personal arbetar med och är utbildad i kognitivt förhållningssätt som genomsyrar vården, där stor vikt läggs vid tydlighet, förutsägbarhet och struktur. Personalen  erhåller kontinuerlig handledning av KBT-terapeut.
Personalen arbetar utifrån kontaktmannaskap där varje patient har två eller tre kontaktpersoner. Kontaktmannaskapet innebär att patientens kontaktpersoner tillsammans planerar för hur veckan ska se ut och vad innehållet ska vara vi ett veckoschema. I veckoschemat planeras då också in veckosamtal där man arbetar strukturerat kring olika teman, till exempel livsberättelse, nätverk, brottsprevention och framtid. På avdelningen har vi också   bingokvällar, avdelningsträffar mm. Avdelningsträffar genomförs med regelbundenhet i ett gemensamt forum för diskussion samt för att främja känsla av delaktighet och gemenskap. Stor vikt läggs också vid den sociala träningen, där en hel del aktiviteter ligger utanför avdelningen och kliniken. Patienterna har även att tillgå, förutom omvårdnadspersonal, psykolog, musikhandledare, pedagogisk personal, komvux lärare, taktil massör, arbetsterapeut, missbruksbehandlingsteam, skolkökslärare, samt fysioterapeut.

Kontaktpersonerna ansvarar också för tillsyn av de patienter som är föremål för fortsatt rättspsykiatrisk vård, men i öppenvårdsform och därmed i olika boendeformer ute i samhället. Således bedrivs ett tämligen omfattande öppenvårdsarbete från avdelningen.

Personal
Avdelning 96 har tjugoen tjänster, fördelade på sju sjuksköterskor varav en är samordnare. Det finns också tretton skötare/behandlingsassistent samt en enhetschef.

Avdelningsmiljö
Avdelning 96 är belägen på klinikens entréplan och stor vikt har lagts vid att skapa en vårdmiljö med så lite institutionsprägel som möjligt, utan att göra avkall på säkerhet. Planlösningen är öppen och ljus och patientrummen har helkaklat badrum, egen dusch och toalett. I de stora dagrummen som är belägna, ett på varje enhet, finns tillgång till böcker, tidningar, spel och TV. Det finns också utrymme för att spela pingis.