Vårdavdelning 95

Avdelningens inriktning
Avdelning 95, tfn 060-18 39 65,  innehar 12 vårdplatser där man tar emot både kvinnor och män.

Att arbeta med med människor med komplex psykiatrisk problematik kräver dels kunskap och kompetens,  men också hög etisk medvetenhet. Regelbunden handledning av KBT-terapeut hjälper personalen att upprätthålla dessa krav.

Personalen använder sig av ett kognitivt strukturerat arbetssätt där stor vikt läggs vid tydlighet och förutsägbarhet för patienterna.

Personalen på avdelning 95 jobbar med kontaktmannaskap där varje patient har två eller tre kontaktpersoner. Kontaktmannaskapet innebär bland annat att patient och kontaktpersoner gemensamt ansvarar för att strukturera upp patientens vardag och genomföra aktiviteter i enlighet med den omvårdnadsplanering som finns. För att uppnå tydlighet, delaktighet och förutsägbarhet för patienterna görs veckoschema tillsammans, där man planerar in aktiviteter.

Veckosamtal genomförs utifrån olika teman, till exempel patientens livsberättelse, skolgång, socialt nätverk, brottspreventionsarbete och framtid. Regelbundet görs också olika bedömningar och skattningar för att kontaktpersonerna tillsammans med patienten ska arbeta mot gemensamma mål.

Personal
Avdelningen har sammanlagt tjugoen tjänster varav fjorton är skötare tillika en samordnare, sju sjuksköterskor samt en enhetschef.

Avdelningsmiljö
Avdelning 95 disponerar två rymliga flyglar i klinkens översta plan med fin utsikt över Sundsvall och Norra Stadsberget. Avdelningen har en öppen och ljus planlösning med två stora dagrum där det finns böcker, tidningar, TV, spel mm. Avdelningen har tillgång till en egen promenadgård.