Vårdavdelning 94

Telefonnummer 060-18 39 64.


Avdelning 94 innehar 13 vårdplatser som är fördelad på två sidor med sex vårdplatser på varje sida samt en vårdplats i nära anslutning till dessa. På avdelningen vårdas både kvinnliga och manliga patienter enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Avdelningen är belägen på klinikens översta plan och disponerar över två rymliga flyglar med ljusa och öppna utrymmen. Här finns tillgång till matplatser för gemensamma måltider, TV, spel, böcker, pingisbord, tvättstuga samt två balkonger. Patienterna har egna badrum med toalett och dusch. Promenadgård finns i anslutning till båda sidorna på avdelningen.


På avdelningen utgår vården från patientens individuella vårdplan. Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Utifrån detta lägger patientens kontaktpersoner, tillsammans med patienten, upp ett veckoschema, med aktiviteter som är anpassade för individen och dennes utveckling. Alla patienter har tre kontaktpersoner. Kontaktpersonerna planerar tillsammans med patient de kommande aktiviteterna och upprättar ett veckoschema. Exempel på aktiviteter som planeras in i veckoschemat är skolgång, permissioner, fysisk träning och veckosamtal. Veckosamtal genomförs utifrån olika teman, till exempel patientens livsberättelse, skolgång, socialt nätverk, brottspreventionsarbete och framtid. Regelbundet görs också olika bedömningar och skattningar för att kontaktpersonerna tillsammans med patienten ska arbeta mot gemensamma mål.
När patienten lämnar avdelningen för att vårdas i öppenvård fortsätter kontakten med de kontaktpersoner denne haft på avdelningen. Patienten kan i det skedet finnas på behandlingshem, gruppboende eller i den egna bostaden. På så sätt ökar tryggheten för patienten och vårdkedjan förblir obruten.
På avdelningen finns sammanlagt 21 tjänster fördelat på sjuksköterskor och skötare inklusive en enhetschef, en samordnare samt en utslussningsansvarig sjuksköterska som tjänstgör dagtid med det övergripande ansvaret för de patienter som är på väg ut till, eller redan befinner sig i, öppnare vårdformer.