Vårdavdelning 92

Avdelning 92, tfn 060-18 39 78, är rättspsykiatriska regionklinikens minsta avdelning med sina åtta vårdplatser. Avdelningens profil är av allvårdskaraktär med plats för både manliga och kvinnliga patienter. Arbetet på avdelningen sker utifrån kontaktmannaskap med en rad olika aktiviteter, även utanför det avdelningspersonalen har att erbjuda. På kliniken finns aktiviteter för patienternas sociala träning såsom skola, musikterapi, bildterapi, skolkök, gymnastikhall, missbruksbehandling, arbetsterapeut, psykolog etc

Avdelningens inriktning
Det dagliga vårdarbetet på avdelningen grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna där stor vikt läggs vid struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Arbetet sker som ovan nämnts utifrån kontaktmannaskap, vilket innebär att varje patient har två kontaktpersoner att tillgå samt en sjuksköterska i sin kontaktmannagrupp. Tillsammans gör personal och patient varje vecka ett veckoschema, där veckans innehåll planeras in med allt från skattningar och bedömningar till veckosamtal och ärenden. Detta för att personal och patient skall arbeta mot så gemensamma mål som möjligt. Under veckosamtalet arbetar patient och personal strukturerat kring olika teaman som framtid, brottsprevention, socialt nätverk och skolgång.

Varje vardagsmorgon äter patienter och personal pedagogisk frukost tillsammans och i samband med detta görs en dagsplanering för varje patient. Där tar patienterna upp vad som är aktuellt för dagen, vilket kan vara skola, musik, frigång, stadsbesök etc. Därefter går patienter och personal ut på en gemensam kortare morgonpromenad runt kliniken. Flertalet av patienterna på avdelningen tillgår sedan under dagen tidigare nämnda sociala träningsmetoder som kliniken har att erbjuda.

Personalen på avdelningen har även ett omfattande vårdarbete för tillsyn av de patienter som tidigare vårdats på avdelningen, men som i dagsläget befinner sig ute i samhället i olika boendeformer med rättspsykiatrisk vård, men i öppen form.

Personal
På avdelningen 92 finns det 14 tjänster inklusive enhetschef och samordnare, varav 4 sjuksköterskor och 10 skötare.

Avdelningsmiljö
Ávdelningen är belägen i klinikbyggnadens suterrängplan och har en egen promenadgård i direkt anslutning till avdelningens dagrum. Planlösningen är ljus och öppen, vilket skapar en trivsam vårdmiljö utan att göra avkall på inre och yttre säkerhet. Patientrummen är rymliga med egen dusch och toalett. På avdelningen finns tillgång till dagrum med TV, filmer, böcker, spel och telefon.