Socionom/kurator

Det finns tre socionomer/kuratorer som genomför sociala kartläggningar som bifogas anmälan/ansökan om god man/förvaltare. Förbereder att på sikt påbörja arbetet med att genomföra sociala utredningar på remiss. Syftet med de sociala utredningarna skall vara att under vårdtiden och fortgående sammanställa en sammanvägd bedömning av patientens sociala situation och identifiera sociala faktorer (styrkor och sårbarhet hos individen och i miljön) samt behov av insatser för att förbättra patientens sociala situation. Målsättningen skall vara att återkoppla resultatet till patienten, den behandlande läkaren samt omvårdnadspersonal på avdelningarna.

Vid behov kan kuratorerna delta i ronder. Kan ge stöd och rådgivning till patienten samt vårdteamet i frågor som rör det sociala området. Bistår med stöd i kontakter med olika myndigheter samt håller sig uppdaterad på exempelvis förändringar av aktuell lagstiftning/samhällsförhållanden.

Kuratorerna är en del i arbetet med att strukturera upp och samordna utslussningsarbetet över kliniken. En del av arbetet innebär att handleda avdelningarnas utslussningssjuksköterskor i arbetet med utslussningsärenden.

Kuratorerna förbereder och samordnar inför besök av uppdragsgivare som har placerat patient/er på kliniken.

Kuratorerna arbetar aktivt med att skapa samverkan med andra myndigheter och andra aktörer i samhället.