Psykolog

Kliniken har för närvarande sex psykologtjänster där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är utredning och/ eller behandling (se fliken Vården/Psykologisk behandling). I en av tjänsterna ingår även riskbedömning i ett tvärvetenskapligt team. Fyra av psykologerna har specialistkompetens i neuropsykologi eller psykologisk behandling. Psykologerna är inte knutna till en viss avdelning utan tar emot uppdrag på remiss från alla avdelningar. En av psykologerna bedriver doktorandstudier på deltid.

Förutom psykologisk funktionsutredning och behandling svarar psykologerna även för konsultation och utbildning gentemot avdelningspersonal. Denna konsultation kan ges i form av regelbundna insatser där man återkommande dryftar problemställningar kring patienter och förhållningssätt. Konsultationen kan även handla om mer tillfälliga insatser, exempelvis när vårdavdelningen eller någon i personalgruppen behöver stöd och rådgivning.