Psykolog

Utredning
Kliniken tillhandahåller kvalificerade utredningar som utförs av psykologer med neuropsykologisk kompetens. Frågeställningarna kan variera, och röra allt från inlärningssvårigheter till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller personlighetsdiagnostik. Metoderna innefattar bland annat intervju, utvecklingsanamnes, skattningar, psykometriska- och kvalitativa tester. Funktionsbeskrivningen som utredningen tillhandahåller tillför kunskap om patientens starka och svaga sidor. Det gäller intellektuell förmåga (verbal/språklig förmåga, praktisk/visuell förmåga, problemlösning), arbetssätt, snabbhet, minne, perception, exekutiva funktioner och känslomässig reglering/mognad. Utredningen används som underlag för fortsatt planering kring behandling och bemötande, och i många fall som terapeutisk intervention som stärker och motiverar patienten till att utveckla strategier i att bättre kunna hantera tillvaron. Den leder ibland till rekommendationer kring uppföljning eller ytterligare bedömningar av andra professioner, och ibland till diagnos.

Behandling
Klinikens psykologer erbjuder behandling baserad på KBT, psykodynamiska, traumafokuserade och neuropsykologiska interventioner/behandlingsmetoder. Klinikens psykologer har lång erfarenhet av att arbeta psykoterapeutiskt/psykopedagogiskt med:
– Personlighetsstörningar
– Tvång
– Ångest
– Depressionsproblematik
– Neuropsykiatriska tillstånd
– PTSD
– Psykoser

Behandlingen kan vara av mer avgränsad, klargörande och specifikt brottsbearbearbetande karaktär, men i regel kräver dock patienternas sammansatta problematik längre ”mönsterförändrande”  insatser. Brottsbearbetande eller brottspreventiva interventioner är ofta ett centralt och återkommande inslag i de flesta behandlingskontakterna.