Vårdkedja

Klinikens uppdrag är att erbjuda individuellt anpassad vård med minsta möjliga tvång, utan att för den skull göra avkall på säkerheten. Beroende på uppdragets art och patientens tillstånd, diagnos och i vissa fall kriminalitet, anpassas vården.

Vid intagning placeras patienten på klinikens intagningsavdelning, avdelning 93. Avdelningen har hög säkerhet och särskilda resurser för observation, omhändertagande och kompletterande utredning. Den bedömning som här görs ligger sedan till grund för patientens vidare vård vid kliniken. På vårdavdelningen etableras bärande relationer till kontaktmän och vårdlag. Då patienten bedöms vara mogen för yttre aktiviteter sker dessa inledningsvis tillsammans med kontaktman. Då patienten sedermera erbjuds permissioner utgör kontaktmannen fortfarande ett värdefullt stöd. Kontinuiteten bibehålls genom hela vårdprocessen.