Vårdformer

På kliniken vårdas huvudsakligen patienter, som är dömda av domstol till rättspsykiatrisk vård och som man bedömer behöver vårdas på en hög säkerhets- och omvårdnadsnivå.

Majoriteten av klinikens patienter vårdas således med stöd av de två lagar, som reglerar tvångsvården inom psykiatrin, nämligen främst Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller i vissa fall enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienter som av domstol är dömda till rättspsykiatrisk vård enligt LRV är dessutom oftast även underställda ”särskild utskrivningsprövning” – en prövning som förvaltningsrätten eller kammarrätten har att ta hänsyn till i samband med exempelvis ställningstagande till beviljandet av friförmåner eller utskrivning av patienten.

Som underlag för domstolens beslut att döma en patient till rättspsykiatrisk vård föreligger en rättspsykiatrisk undersökning/utredning, som oftast genomförs på särskilda utredningsavdelningar.

Chefsöverläkaren på den vårdande kliniken skall till förvaltningsrätten anmäla frågan om vårdens upphörande efter fyra månader. Därefter skall ärendet prövas av förvaltningsrätten var sjätte månad.

Vårdtidens längd är inte fastlagd i förväg, utan utgår från patientens vårdbehov. Vårdbehovet bedöms med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och patientens förhållanden i övrigt. Vårdtidens längd är även beroende av hur man bedömer risken för att patienten skall återfalla i brottslighet av allvarligt slag. Prövning av patientens vårdbehov sker kontinuerligt och fortlöpande och förvaltningsrätten har att ta ställning till behovet av fortsatt frihetsberövande och vård utifrån det underlag, som presenteras för dem av den medicinskt ansvarige överläkaren. Patienten kan själv närhelst han/hon önskar ansöka till förvaltningsrätten om friförmåner eller utskrivning.

Förvaltningsrättens beslut kan alltid överklagas till kammarrätten.