Riskhanterings- och utskrivningsgruppen (RUT)

I avsikt att ytterligare förstärka klinikens kompetens beträffande riskbedömning och riskhantering har inrättats en riskhanterings- och utskrivningsgrupp (kallad RUT). Gruppen sammanträder en gång i månaden och behandlar dels alla fall där utskrivningar från kliniken planeras, dels fall som av berörd läkare/personal upplevs som komplicerade.

Gruppens funktion är att vara ett beslutsstöd för läkargruppen inför planering av friförmåner av olika slag, och vara en garant för att klinikens riskhantering blir ordentligt genomarbetad och diskuterad. I gruppen ingår klinikens läkare och psykologer samt st.f. verksamhetschef. Till detta adjungeras närmast berörd personal i förhållande till respektive fall.