Bättre vård och mindre tvång på Rättspsykiatriska regionkliniken

På Rättspsykiatriska kliniken, RPK, i Sundsvall pågår ett projekt för att förbättra situationen för den som blir tvångsvårdad.

 – Det kan tyckas svårt att göra upplevelsen av tvångsvård mer positiv, men det är faktiskt möjligt menar Niklas Westerlund, enhetschef på avdelning 94. Arbetet är en del i det nationella projektet, Bättre vård – Mindre tvång, initierat av Sveriges Kommuner och Landsting.

– Eftersom tvångsvården inte är valfri är det extra viktigt att patienter ges möjlighet att komma med åsikter om sin vårdmiljö, även om det inte påverkar villkoren för tvångsvård, säger Niklas Westerlund.

För att kunna minska antalet tvångsåtgärder eller för att förbättra upplevelsen av tvångsvård arbetar personalen tillsammans med den enskilde patienten. Tillsammans skapar de strategier för att öka personalens kännedom om patientens behov. Det görs genom samtal där personalen exempelvis tar reda på hur han/hon vill bli bemött i situationer av aggressioner/upprördhet. Ett annat sätt är att följa upp en tvångsåtgärd med ett återkopplingssamtal där patienten får beskriva hur de upplevde tvångsåtgärden.

Miljön, i exempelvis samtalsrum och avskiljningsrum, har också betydelse för hur patienten upplever vården. Därför har man också fokuserat på förbättringar utifrån patienternas synpunkter. På en avdelning var vi några ur personalen som tillsammans med några patienter målade om ett avskiljningsrum, berättar Niklas Westerlund.

En annan viktig del i projektet är att förbättra hur personalen kommunicerar med varandra och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen.

– För att ytterligare kvalitetssäkra vården och för att öka patientsäkerheten anpassar vi nu rapporteringsmetoden SBAR (Situation – Bakgrund – Aktuellt tillstånd – Rekommendation) till vårt arbete, berättar Victoria Sikström, sjuksköterska på avdelning 94 och kontaktperson i projektet.

– Då vi även vårdar patienter från kriminalvården, har vi startat en kriminalvårdsgrupp. Den består av personal från både RPK och kriminalvårdsanstalten Saltvik. I gruppen arbetar vi med de rutiner som rör just kriminalvårdspatienter, säger Viktoria Sikström.

Ett av målen i projektet är att utveckla personalens kunskaper och därför har både teoretiska och praktiska utbildningar genomförts. Teoretiska om lagar, terminologi och bemötande och praktiska om prevention och bemötande av situation där hot och våld förekommer.

– Förutom allt viktigt arbete på hemmaplan så har det varit otroligt lärorikt att möta andra regioner och landsting och utbyta erfarenheter, säger Niklas Westerlund och får medhåll av Victoria Sikström.

Kontaktperson för projektet är Victoria Sikström.