Diskussion rörande patienter med självskadeproblematik

Sedan en tid tillbaka förs i massmedia en diskussion rörande att patienter med självskadeproblematik vårdas på rättspsykiatriska kliniker, däribland RPK i Sundsvall. Bland annat har det diskuterats huruvida det kan anses försvarbart att använda låsbara skyddshandskar, och i vissa fall även huvudskydd för att minimera självskador.

Vid RPK i Sundsvall har ett begränsat antal patienter erhållit denna skyddsutrustning, för att försvåra de oerhört självdestruktiva handlingar de utsatt sig själva för. Det är ingen metod som används generellt i behandlingen av patienter med självskadebeteende. När skyddshandskar har använts har det varit i direkt livräddande syfte. De patienter som remitterats till oss har ansetts ytterst svårbehandlade och andra kliniker har inte tyckt sig ha resurser för att trygga deras säkerhet och överlevnad.

Användandet av skyddshandskar (och ibland huvudskydd) finns inte reglerade i lagen, vilket Socialstyrelsen är väl medvetna om. Vi anser dessa åtgärder vara ett alternativ till mer integritetskränkande metoder, som till exempel avskiljning, extravak och i vissa fall fastspänningar, när självskadorna inte går att kontrollera på annat sätt. Det bör poängteras att dessa åtgärder aldrig används som bestraffning eller behandling, utan enbart för att skydda patienter från att skada sig själva eller andra.

Vi har tagit till oss av den kritik som framförts angående att man på rättspsykiatriska kliniker blandat patienter vårdade enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) med patienter dömda till vård enligt LRV, (efter att ha begått brott), och öppnat en speciell vårdavdelning för patienter med självskadebeteende, vårdade enligt LPT. Denna avdelnings verksamhet bedrivs helt separat från LRV-vården, vad gäller såväl inskrivningar och vård som juridik.

I denna diskussion är det viktigt att ha i åtanke att den här svårbehandlade patientgruppen med utpräglad självskadeproblematik har en kraftigt förhöjd risk att dö av sina handlingar. Enligt många studier ligger risken på åtminstone 10%. Vissa studier gör gällande att suicidrisken är cirka 66 gånger högre än hos normalpopulationen. Den ovan beskrivna gruppen patienter har en allvarlig symptomatologi, där det är viktigt att minimera antalet allvarliga självskador. Detta anser vi oss kunna göra med hjälp av en mängd åtgärder, där även skyddshandskar kan ingå under en kritisk period. Däremot stämmer inte de uppgifter som framkommit om att patienter hos oss under tre månaders tid ständigt ska ha erhållit skyddshandskar.

I TV-programmet Kalla Fakta förekom en skriftlig överenskommelse med en patient vårdad för självskadebeteende vid RPK. Tillsammans med patienter har vi ibland gjort skrivna överenskommelser, där de själva varit med om att utforma de olika steg som kan behövas för att minimera dåligt mående och självskador. Detta för att i möjligaste mån involvera patienten i sitt eget tillfrisknande. Utan att kommentera något enskilt fall kan vi bara säga att olyckligt formulerade överenskommelser kan vara resultatet av extraordinära omständigheter, där andra behandlingsmöjligheter uttömts och visat sig overksamma.